Aanvullende pensioenen

8,45 miljoen rekeningen

Dat zijn bijna 4,6% meer rekeningen dan vorig jaar.

16 miljoen aangiftes

263 aangevers bezorgden ons in 2022 de verplichte informatie via bijna 16 miljoen aangiftes.

Participatiegraad

4,12 miljoen werknemers en zelfstandigen

4,12 miljoen werknemers en zelfstandigen waren op 1 januari 2022 aangesloten bij een aanvullend pensioenplan.

Rekeningen
Jaar Nummer
2020 7745501
2021 8060814
2022 8448888
Pensioenreserve
Jaar Nummer
2020 91.67
2021 96.11
2022 101.34

Jaarlijks overzicht aanvullend pensioen

De databank db2p centraliseert details over aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen. De pensioeninstellingen (verzekeraars en pensioenfondsen) die aanvullende pensioenen beheren, zijn de belangrijkste leveranciers van de data. Maar ook de inrichters van pensioenplannen (werkgevers, sectoren en vennootschappen) kunnen een rol spelen bij het aanleveren van gegevens.

263 aangevers bezorgden ons (zelf of via hun dienstverlener) in 2022 de verplichte informatie via bijna 16 miljoen aangiftes (15.967.254). Het ging om 185 pensioeninstellingen en 78 inrichters.

Pensioeninstellingen zorgen er voor dat de gegevens van de aangeslotenen worden bijgewerkt. Zij zijn verplicht om jaarlijks het overzicht van de opgebouwde rechten van hun aangeslotenen aan db2p aan te geven. 28 verzekeraars en 157 pensioenfondsen hebben in 2022 8.448.888 individuele aanvullende pensioenrekeningen (situatie op 1 januari 2022) aangegeven aan db2p. Dat zijn bijna 4,6% meer rekeningen dan vorig jaar (8,45 miljoen in 2022 tegen 8,06 miljoen in 2021).

De som van alle pensioenreserves is dan weer opgelopen tot 101,3 miljard euro, terwijl dat in 2021 nog 96,1 miljard was (een stijging van ruim 5%).

De updates tonen aan dat 4,12 miljoen werknemers en zelfstandigen op 1 januari 2022 aangesloten waren bij een aanvullend pensioenplan via hun huidige job of via een eerdere job. Dat is een stijging van 3,64% (in 2021 waren er 3,98 miljoen aangeslotenen).

Aanvullende pensioenen in cijfers

Van de mensen die een aanvullend pensioen voor later opbouw(d)en is 58% man en 42% vrouw.

Als we kijken naar hun leeftijd dan zien we dat 55% van de aangeslotenen jonger is dan 45 jaar oud.

Vanaf de leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar daalt het aantal aangeslotenen (19,5% is tussen 56 en 65 jaar oud, minder dan 0,5% is ouder dan 65).

Aanvullend pensioenplan (volgens leeftijd & geslacht)

3.064.726 aangeslotenen bouwen nog nieuwe aanvullende pensioenrechten op via hun huidige job.

74% van alle werknemers en zelfstandigen met aanvullende pensioenrechten is dus ‘actief’ aangesloten bij een pensioenplan.

Ruim de helft (55%) van alle aangeslotenen heeft zijn aanvullende pensioenrechten dus (deels) opgebouwd tijdens een eerdere job.

Zij hebben ‘slapende’ pensioenrechten. Het gaat om en bij om 2,26 miljoen aangeslotenen, zo blijkt uit onze cijfers voor 1 januari 2021.

Aantal aangeslotenen bij een aanvullend pensioenplan
Man Vrouw Totaal
Actief aangesloten
1.026.403
842.973
1.869.376
Passief aangesloten
616.472
444.466
1.060.938
Zowel actief als passief aangesloten
748.330
447.020
1.195.350

Aanvullend pensioen (volgens geslacht & aansluitingsstatus)

3.516.331 aangeslotenen (85%) hebben verworven reserves opgebouwd in het stelsel van de werknemers. Iets meer dan 8,5% van alle aangeslotenen heeft enkel verworven reserves opgebouwd in het stelsel van de zelfstandigen. Ruim 6% van alle aangeslotenen bouwde aanvullend pensioen op als werknemer én als zelfstandige.

Aanvullend pensioen (volgens stelsel & aansluitingsstatus)

74% van beroepsbevolking bouwde dus al aanvullend pensioen op voor later. Dit zijn alle mensen die al ooit aanvullende pensioenrechten opbouwden (zowel actief aangeslotenen als slapers). En we vergelijken met de ganse beroepsbevolking; alle mensen tussen 16 en 65 jaar die in België wonen én werken of werk zoeken. De participatiegraad is lager bij vrouwen (12 procentpunt lager) dan bij mannen. Dat verschil zien we in elke leeftijdsgroep.

Actief of slapend aangesloten

Het aantal mensen die een aanvullend pensioen uitbetaald zullen krijgen bij pensionering is de laatste vijf jaar telkens toegenomen. Op 1 januari 2022 waren er 144.882 meer aangeslotenen met een aanvullend pensioen dan het jaar voordien. In de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar is de procentuele toename over de laatste vijf jaar het grootst. In vergelijking met 1 januari 2018 zijn er nu 24,5% meer aangeslotenen in deze leeftijdscategorie. We zien ook dat vrouwen met een inhaalbeweging bezig zijn, zowel in relatieve als in absolute termen is de toename van het aantal aangeslotenen voor vrouwen groter dan voor mannen.

Evolutie aantal aangeslotenen

Voor alle 4,12 miljoen mensen met aanvullende pensioenrechten, bedraagt de gemiddelde verworven reserve € 24.500. De mediaan - of de verworven reserve van de middelste aangeslotene - ligt met € 3.566 duidelijk lager.

Dat betekent dus dat de helft van de aangeslotenen tot nu toe een pensioenreserve spaarden van minstens € 3.566, de andere helft zit daar onder.

Gemiddelde en mediaan verworden reserve

Als we enkel kijken naar de 55- tot 64-jarigen (die toch al dichter bij hun pensioen staan), dan zien we dat de helft al € 10.133 of (veel) meer heeft opgebouwd.

De andere 50% van deze leeftijdsgroep komt nog niet aan dat bedrag. Nog meer cijfers over aanvullende pensioenen in België, zijn beschikbaar op PensionStat.be (Nieuw venster).

 

Steeds meer mensen informeren over hun aanvullend pensioen

Mensen die willen weten hoe het met hun aanvullend pensioen gesteld is, kunnen hun dossier online bekijken in ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be (Nieuw venster). De rekeningen worden jaarlijks geüpdatet door de pensioenfondsen en verzekeraars.

Eind 2022 telde ‘mijn aanvullend pensioen’ in totaal bijna 2,8 miljoen bezoekers. Samen goed voor 13 miljoen bezoeken. Meer dan de helft van alle mensen met een aanvullend pensioen bekeek de details hiervan dus al eens online en de meeste komen jaarlijks terug voor een update.

Ook 2022 brak weer alle records. 1.342.187 mensen vonden hun weg naar mypension.be/mijn aanvullend pensioen en raadpleegden hun persoonlijk dossier.

mypension.be / mijn aanvullend pensioen:
unieke bezoekers per jaar
Category Eerste bezoek Terugkerend Totaal
2017 599463 69967 669430
2018 413402 347781 761183
2019 373805 519668 893473
2020 317077 594324 911401
2021 408381 752401 1160782
2022 401579 940599 1342178

Unieke bezoekers per jaar

Waar het aantal terugkerende bezoekers in 2018 nog rond 45% lag, is dit tegen het einde van 2022 opgelopen tot ruim 70%. Dit zijn mensen die het online dossier al kennen en de jaarlijkse update van hun aanvullende pensioenrekening(en) voor 2022 kwamen raadplegen. Maar we bereiken ook nog nieuwe mensen; 30% van de bezoekers in 2022 kwam voor het eerst naar ‘mijn aanvullend pensioen’.

Vooral 45-plussers zijn benieuwd naar hun aanvullend pensioen (bijna 80% van de bezoekers is 45 jaar of ouder). Bijna de helft van de bezoekers in 2022 (ruim 47%) zijn 55 tot 64 jarigen, de leeftijdsgroep die de pensioenleeftijd nadert. Er zijn meer mannen (60%) die hun dossier komen raadplegen dan vrouwen (40%).

De bezoekers willen op mypension.be (Nieuw venster) vooral te weten komen wanneer ze hun aanvullend pensioen kunnen opnemen en hoeveel ze dan uiteindelijk zullen krijgen.

mypension.be / mijn aanvullend pensioen:
bezoekers in 2022 naar leeftijd
Category Number
<25 1.03
25-34 8.84
35-44 12.97
45-54 23.05
55-64 47.01
> 64 7.1
 

Bezoekers in 2022 naar leeftijd

In 2022 telde ‘mijn aanvullend pensioen’ gemiddeld ruim 200.000 bezoekers per maand (zie tabel). In 2021 lag dat gemiddelde nog op 164.000 bezoekers. Meestal ligt het maandelijks aantal bezoekers ruim boven de 155.000. In de maanden februari en augustus was het wat rustiger op mypension.be (Nieuw venster) (met nog 155.922 bezoekers in februari en amper 148.528 in augustus voor ‘mijn aanvullend pensioen’).

In de topmaand december bezochten maar liefst 492.093 mensen onze onlinedienst voor het aanvullend pensioen. In die topmaand komt meer dan 56% van het totaal aantal bezoekers per maand op mypension.be (Nieuw venster) naar het luik ‘mijn aanvullend pensioen’. In de andere maanden komt ongeveer één op de drie bezoekers van mypension.be voor het aanvullend pensioen.

  mypension.be home mijn aanvullend pensioen
maand unieke gebruikers aantal bezoeken unieke gebruikers aantal bezoeken
  # # # % #
2022-12 876.308 1.438.439 492.093 56,16 617.660
2022-11 541.989 886.528 210.800 38,89 261.152
2022-10 504.809 828.768 172.608 34,19 211.984
2022-09 477.344 793.711 158.041 33,11 202.801
2022-08 475.979 851.967 148.528 31,20 190.760
2022-07 512.343 817.610 171.819 33,54 208.611
2022-06 550.201 924.203 175.908 31,97 214.525
2022-05 704.870 1.234.542 195.209 27,69 240.534
2022-04 530.147 901.368 157.873 29,78 191.295
2022-03 653.745 1.214.459 157.156 24,04 192.556
2022-02 475.368 822.793 155.922 32,80 190.082
2022-01 738.750 1.350.858 215.183 29,13 264.577

Maandelijkse gebruikers & bezoeken mypension.be in 2022

Sigedis houdt mensen alert over hun aanvullend pensioen.

Sigedis stelt de informatie niet alleen ter beschikking via de online tool, maar stuurt zelf jaarlijks naar de aangeslotenen een herinnering en een update van hun aanvullend pensioendossier. Dat kan natuurlijk enkel voor wie zijn emailadres geregistreerd heeft in e-box of mypension.be (Nieuw venster).

In 2022 stuurden we 2.132.714 aangeslotenen een herinnering op hun persoonlijk e-mailadres. En we bereiken steeds meer mensen op deze manier; in 2017 was dat nog 14% van alle aangeslotenen, in 2018 al ruim 17%, in 2019 bijna 25%, in 2020 38% en nu dus al meer dan de helft. De pieken in de bezoekersaantallen tijdens december (zie tabel hierboven) volgden op onze push communicaties naar aangeslotenen.

Push notificaties naar aangeslotenen
Category met notificatie zonder notificatie % met notificatie ("digitaal")
2017 526817 3123950 14.43
2018 664077 3071314 17.78
2019 928440 2826232 24.73
2020 1504959 2435863 38.19
2021 1868787 2148717 46.52
2022 2132714 2072832 50.71

Push notificaties naar “digitale” aangeslotenen

Mensen die nog actief zijn aangesloten bij een aanvullend pensioen, d.w.z. 74 % van de mensen met een dossier in mypension.be (Nieuw venster)/mijn aanvullend pensioen, krijgen bovenop onze communicatie ook nog een jaarlijkse pensioenfiche van hun verzekeraar of pensioenfonds.

Voor de pensioeninstellingen die dat wensen, verzendt Sigedis deze pensioenfiche naar actieve aangeslotenen. De wet voorziet immers de mogelijkheid dat Sigedis – op basis van de gegevens in db2p – de jaarlijkse informatieverplichting (de pensioenfiche) overneemt van de verzekeraars en pensioenfondsen die daar om vragen. In 2022 sloten vijf pensioeninstellingen hiervoor een overeenkomst met Sigedis en maakten we voor ongeveer 430.000 aangeslotenen ruim 560.000 uniforme pensioenfiches.

Ook pensioeninstellingen krijgen van ons updates

Sinds 2017 bezorgt Sigedis aan verzekeraars en pensioenfondsen actuele informatie over al hun aangeslotenen (actief en slapend).

We willen dus garanderen dat de aanvullende rechten correct en zo snel mogelijk na het wettelijk pensioen worden uitbetaald zonder administratieve rompslomp. We hebben op dat vlak al belangrijke stappen gezet. Burgers moeten niet langer zelf zorgen voor alle nodige attesten zoals het bewijs van wettelijke pensionering of het bereiken van een volledige loopbaan. Die informatie wordt ondertussen al automatisch uitgewisseld tussen de Federale Pensioendienst en Sigedis en wij bezorgen alles aan de verzekeraars en pensioenfondsen zodat zij bij de uitbetaling van het aanvullend pensioen meteen het juiste fiscaal tarief kunnen toepassen.

Maar toch moeten mensen vandaag na het afronden van de pensioenaanvraag voor hun wettelijk pensioen en het invullen van alle nodige inlichtingen, nog eens opnieuw - vaak dezelfde - gegevens doorgeven voor hun aanvullend pensioen.

Daarom bekeken we in 2022 samen met de pensioeninstellingen hoe we de gegevensuitwisseling nog verder kunnen uitbreiden met bijkomende informatie die nuttig kan zijn voor het beheer van aanvullende pensioenen. Zo zullen we binnenkort ook het attest ‘effectief actief’ toevoegen en met toestemming van de burger ook het rekeningnummer gebruiken voor de uitbetaling van de tweede pijler. Via de onlinetool van Sigedis kan een pensioeninstelling nu ook opzoeken wie de begunstigden zijn van een overlijdensdekking als de aangeslotene sterft (m.n. de vaak voorkomende categorieën in de begunstigingsclausules zoals de partner, (klein)kinderen, (groot)ouders en broers en zussen).