Aanvullende pensioenen

Bijna 19 miljoen aangiftes

In 2023 hebben 519 aangevers meer dan 18,8 miljoen aangiftes ingediend.

4,29 miljoen werknemers en zelfstandigen

4,29 miljoen werknemers en zelfstandigen waren op 1 januari 2023 aangesloten bij een aanvullend pensioenplan.

Bijna 105 miljard euro pensioenreserve

De totale pensioenreserve van alle aangeslotenen samen bedroeg op 1 januari 2023 104,7 miljard euro.

Rekeningen
Jaar Nummer
2021 8060814
2022 8534536
2023 9063994
Pensioenreserve
Jaar Nummer
2021 91.67
2022 101.4
2023 104.7

Jaarlijkse update van onze databank

De databank db2p centraliseert details over aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen. De pensioeninstellingen (verzekeraars en pensioenfondsen) die aanvullende pensioenen beheren, zijn de belangrijkste leveranciers van de data. Maar ook de inrichters van pensioenplannen (werkgevers, sectoren en vennootschappen) kunnen een rol spelen bij het aanleveren van gegevens.

In 2023 hebben 519 aangevers (zelf of via hun dienstverlener) meer dan 18,8 miljoen aangiftes (18.800.530) ingediend. Deze aangiften zijn afkomstig van 184 pensioeninstellingen en 335 andere declaranten, zoals sectorale inrichters, werkgevers, vennootschappen en publieke werkgevers. Die laatste groep is aanzienlijk gegroeid in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze sterke toename is te wijten aan de nieuwe regelgeving waarbij de uitbetalingen van aanvullende pensioenen sinds 1 januari 2023 ook via db2p moeten worden aangegeven, in plaats van via het Pensioenkadaster. Verzekeraars en pensioenfondsen, die al informatie over de opbouw van deze pensioenen aan db2p hebben verstrekt vóór 2023, rapporteren de uitbetalingen van externe aanvullende pensioenen. Maar de werkgevers en vennootschappen, die voorheen niet regelmatig aangiftes deden bij onze databank, moeten de uitbetalingen van hun intern beheerde aanvullende pensioenen nu ook rapporteren aan onze databank.

Pensioeninstellingen zorgen er voor dat de gegevens van de aangeslotenen worden bijgewerkt. Zij zijn verplicht om jaarlijks het overzicht van de opgebouwde rechten van hun aangeslotenen aan db2p aan te geven. 24 verzekeraars en 137 pensioenfondsen (en 77 publieke werkgevers) hebben in 2023 9.063.994 individuele aanvullende pensioenrekeningen (situatie op 1 januari 2023) aangegeven aan db2p.

Dat zijn 5,8% meer rekeningen dan vorig jaar (9,06 miljoen in 2023 tegen 8,53 miljoen in 2022). De som van alle pensioenreserves is dan weer opgelopen tot 104,7 miljard euro, terwijl dat in 2021 nog 101,4 miljard was (een stijging van ruim 3%).

De updates tonen aan dat meer dan 4,29 miljoen werknemers en zelfstandigen op 1 januari 2023 aangesloten waren bij een aanvullend pensioenplan via hun huidige job of via een eerdere job. Dat is een stijging van 4,02% (in 2022 waren er ruim 4,12 miljoen aangeslotenen).

Aanvullende pensioenen in cijfers

Op 1 januari 2023 waren 4.291.427 werknemers en zelfstandigen aangesloten bij een aanvullend pensioenplan via hun huidige job of via een eerdere job. Zij krijgen dit extra pensioen uitbetaald als ze op pensioen gaan.

Van de mensen die een aanvullend pensioen voor later opbouw(d)en is 57% man en 43% vrouw. Als we kijken naar hun leeftijd dan zien we dat 55% van de aangeslotenen jonger is dan 45 jaar oud. Vanaf de leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar daalt het aantal aangeslotenen (20% is tussen 56 en 65 jaar oud, minder dan 1% is ouder dan 65).

Aanvullend pensioenplan (volgens leeftijd & geslacht)

1,88 miljoen aangeslotenen bouwen nog nieuwe aanvullende pensioenrechten op via hun huidige job en zijn dus ‘actief’ aangesloten bij een pensioenplan. Zij hebben geen ‘passieve’ aansluitingen uit het verleden. 1.294.449 ‘actieve’ aangeslotenen combineert die ‘actieve’ rechten met oude rechten opgebouwd tijdens een (of meer) eerdere job(s). 1.113.526 aangeslotenen zijn ‘passief’ aangesloten bij een of meerdere oude pensioenplannen en bouwen geen nieuwe rechten meer op.

Ruim de helft (56%) van alle aangeslotenen heeft het aanvullend pensioen dus (deels) opgebouwd tijdens een eerdere job. Zij hebben ‘slapende’ pensioenrechten. Het gaat om 2.407.975 aangeslotenen, zo blijkt uit onze cijfers voor 2023.

Aantal aangeslotenen bij een aanvullend pensioenplan
Man Vrouw Totaal
Actief aangesloten
1.021.650
861.802
1.883.452
Passief aangesloten
646.710
466.816
1.113.526
Zowel actief als passief aangesloten
797.345
497.104
1.294.449

Aanvullend pensioen (volgens geslacht & aansluitingsstatus)

3.670.518 aangeslotenen (bijna 86%) hebben verworven reserves opgebouwd in het stelsel van de werknemers. Minder dan 10% van alle aangeslotenen heeft enkel verworven reserves opgebouwd in het stelsel van de zelfstandigen. Ruim 6% van alle aangeslotenen bouwde aanvullend pensioen op als werknemer én als zelfstandige.

Aanvullend pensioen (volgens stelsel & aansluitingsstatus)

76% van beroepsbevolking bouwde al aanvullend pensioen op voor later. Dit zijn alle mensen die al ooit aanvullende pensioenrechten opbouwden (zowel actief aangeslotenen als slapers). En we vergelijken met de ganse beroepsbevolking; alle mensen tussen 16 en 65 jaar die in België wonen én werken of werk zoeken. De participatiegraad is lager bij vrouwen (9 procentpunt lager) dan bij mannen. Dat verschil zien we in elke leeftijdsgroep.

Actief of slapend aangesloten

Het aantal mensen die een aanvullend pensioen uitbetaald zullen krijgen bij pensionering is de laatste zes jaar telkens toegenomen. Op 1 januari 2023 waren er 165.763 meer aangeslotenen met een aanvullend pensioen dan het jaar voordien. In de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar is de procentuele toename over de laatste zes jaar het grootst. In vergelijking met 1 januari 2018 zijn er nu 44% meer aangeslotenen in deze leeftijdscategorie. We zien ook dat vrouwen met een inhaalbeweging bezig zijn, zowel in relatieve als in absolute termen is de toename van het aantal aangeslotenen voor vrouwen groter dan voor mannen.

Evolutie aantal aangeslotenen

Evolutie aantal aangeslotenen bij een pensioenplan

Voor alle 4,29 miljoen mensen met aanvullende pensioenrechten, bedraagt de gemiddelde verworven reserve € 24.352. De mediaan - of de verworven reserve van de middelste aangeslotene - ligt met € 3.459 duidelijk lager. Dat betekent dus dat de helft van de aangeslotenen tot nu toe een pensioenreserve spaarden van minstens € 3.459, de andere helft zit daar onder.

Gemiddelde en mediaan verworden reserve

Als we enkel kijken naar de 55- tot 64-jarigen (die toch al dichter bij hun pensioen staan), dan zien we dat de helft al € 10.253 of (veel) meer heeft opgebouwd. De andere 50% van deze leeftijdsgroep komt nog niet aan dat bedrag.

Nog meer cijfers over aanvullende pensioenen in België, zijn beschikbaar op PensionStat.be (Nieuw venster).

Steeds meer mensen informeren over hun aanvullend pensioen

Mensen die willen weten hoe het met hun aanvullend pensioen gesteld is, kunnen hun dossier online bekijken in ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be. Op vijf jaar tijd is het aantal bezoekers meer dan verdubbeld. Ook 2023 brak weer alle records.

1.457.834 mensen vonden hun weg naar mypension.be/mijn aanvullend pensioen en raadpleegden afgelopen jaar minstens één keer hun persoonlijk aanvullend pensioen dossier.

mypension.be / mijn aanvullend pensioen:
unieke bezoekers per jaar
Category Eerste bezoek Terugkerend Totaal
2017 599463 69967 669430
2018 413402 347781 761183
2019 373805 519668 893473
2020 317077 594324 911401
2021 408381 752401 1160782
2022 401579 940599 1342178
2023 378856 1078282 1457138

Unieke bezoekers per jaar

Waar het aantal terugkerende bezoekers in 2018 nog rond 45% lag, is dit tegen het einde van 2023 opgelopen tot ruim 74%. Dit zijn mensen die het online dossier al kennen en de jaarlijkse update van hun aanvullende pensioenrekening(en) voor 2023 kwamen raadplegen. Maar we bereiken ook nog nieuwe mensen; 26% van de bezoekers in 2023 kwam voor het eerst naar ‘mijn aanvullend pensioen’.

Vooral 45-plussers zijn benieuwd naar hun aanvullend pensioen (77% van de bezoekers is 45 jaar of ouder). Bijna de helft van de bezoekers in 2023 (ruim 47,5%) zijn 55 tot 64 jarigen, de leeftijdsgroep die de pensioenleeftijd nadert.

mypension.be / mijn aanvullend pensioen:
bezoekers in 2023 naar leeftijd
Category Number
<25 1.11
25-34 8.70
35-44 13.17
45-54 23.18
55-64 47.54
> 64 6.30
 

Bezoekers in 2023 naar leeftijd

In 2023 telde ‘mijn aanvullend pensioen’ gemiddeld ruim 220.000 bezoekers per maand (zie tabel). In 2022 lag dat gemiddelde nog op 200.000 bezoekers.

In de topmaand december bezochten maar liefst 549.834 mensen onze onlinedienst voor het aanvullend pensioen. In die topmaand komt meer dan 58% van het totaal aantal bezoekers per maand op mypension.be naar het luik ‘mijn aanvullend pensioen’. In de andere maanden komt ongeveer één op de drie bezoekers van mypension.be voor het aanvullend pensioen.

  mypension.be home mijn aanvullend pensioen
maand unieke gebruikers aantal bezoeken unieke gebruikers aantal bezoeken
  # # # % #
2023-12 946.768 1.547.484 549.834 58,07 693.771
2023-11 597.287 1.036.032 171.967 28,79 207.083
2023-10 602.080 974.849 209.545 34,80 257.377
2023-09 504.425 850.156 153.283 30,39 190.755
2023-08 493.987 810.791 161.427 32,68 209.023
2023-07 650.987 1.063.758 181.622 27,90 225.807
2023-06 524.117 877.297 156.546 29,87 193.496
2023-05 772.900 1.350.327 187.268 24,23 230.033
2023-04 658.405 1.073.294 199.270 30,27 243.153
2023-03 883.051 1.503.767 244.057 27,64 302.725
2023-02 586.318 989.963 190.834 32,55 235.955
2023-01 868.976 1.656.767 273.247 31,44 352.250

Maandelijkse gebruikers & bezoeken mypension.be in 2023

Sigedis houdt mensen alert over hun aanvullend pensioen.

Sigedis stelt de informatie niet alleen ter beschikking via de online tool, maar stuurt zelf jaarlijks naar de aangeslotenen een herinnering en een update van hun aanvullend pensioendossier. De pieken in de bezoekersaantallen tijdens december (zie tabel hierboven) volgden op onze push communicaties naar aangeslotenen.

Mensen die nog actief zijn aangesloten bij een aanvullend pensioen, d.w.z. 74% van de mensen met een dossier in mypension.be/mijn aanvullend pensioen, krijgen bovenop onze communicatie ook nog een jaarlijkse pensioenfiche van hun verzekeraar of pensioenfonds. Voor de pensioeninstellingen die dat wensen verzendt Sigedis deze pensioenfiche naar actieve aangeslotenen. De wet voorziet immers de mogelijkheid dat Sigedis – op basis van de gegevens in db2p – de jaarlijkse informatieverplichting (de pensioenfiche) overneemt van de verzekeraars en pensioenfondsen die daar om vragen.

Push notificaties naar aangeslotenen
Category met notificatie zonder notificatie % met notificatie ("digitaal")
2017 526817 3123950 14.43
2018 664077 3071314 17.78
2019 928440 2826232 24.73
2020 1504959 2435863 38.19
2021 1868787 2148717 46.52
2022 2132714 2072832 50.71

Push notificaties naar “digitale” aangeslotenen

In 2023 sloten vijf pensioeninstellingen hiervoor een overeenkomst met Sigedis en maakten we voor ongeveer 436.000 aangeslotenen ruim 580.000 uniforme pensioenfiches. De aangeslotenen die hun e-mailadres registreerden in eBox of mypension.be, krijgen dan nog een bericht van deze pensioenfiche op hun persoonlijk e-mailadres. In 2023 was 67% van deze ongeveer 436.000 aangeslotenen digitaal, dus bereikbaar via hun persoonlijk mailadres.